Regulamin sprzedaży 

w sklepie internetowym matyldadaktyl.pl

Sklep internetowy https://matyldadaktyl.pl (dalej jako Sklep) jest prowadzony w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej Matylda Daktyl Paulina Banasik, z siedzibą w Alwerni, 32-566, Rynek 12, posługującej się numerem NIP: 6282282603 oraz REGON: 388512245, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

I
Skróty i definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
a) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna;
b) Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22[1] Kodeksu cywilnego),
c) Sprzedawca – Paulina Banasik, prowadzący działalność gospodarczą Matylda Daktyl Paulina Banasik, z siedzibą w Alwerni, 32-566, Rynek 12, posługującej się numerem NIP: 6282282603 oraz REGON: 388512245;
d) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);
e) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://cossieswieci.pl/regulamin.

II
Informacje podstawowe

1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu Kupujący może dokonać zakupu produktów przedstawionych na stronach Sklepu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

4. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

5. Do dokonania zakupu niezbędne jest urządzenie elektroniczne połączone z internetem, obsługujące standardowy interfejs stron internetowych.

III
Zamówienie

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki „Moje konto” lub w trakcie składania zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać produkty, będące przedmiotem zamówienia, klikając przycisk „Dodaj do koszyka” (po wyborze odpowiedniego wariantu, jeśli dla danego produktu taki istnieje),
b) przejść do widoku koszyka,
c) kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, uprzednio wykorzystawszy kupony rabatowe (jeśli takie posiada i chce z nich skorzystać),
d) wybrać sposób dostawy i zapłaty,
e) zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować go,
e) opłacić zamówienie stosownie do wybranego sposobu zapłaty na właściwej stronie transakcyjnej.

4. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz otrzyma wiadomość elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail.

5. W czasie finalizacji zamówienia Kupujący może korzystać z założonego w Sklepie konta, gdzie po zalogowaniu będzie mógł mieć dostęp do wcześniej wprowadzanych przez siebie danych, bez konieczności ich ponownego wprowadzania.

6. Akceptacja Regulaminu w trakcie zakupów jest dobrowolna, ale niezbędna do finalizacji zakupu.

IV
Dostawa i płatność

1. Kupujący może skorzystać z form dostawy zamówionych produktów, przedstawionych szczegółowo na podstronie sklepu Dostawa i płatność. Wszystkie z dostępnych metod są widoczne podczas finalizacji zamówienia.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

V
Realizacja zamówień

1. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu zamówionych produktów do wysyłki do Kupującego albo do ich odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
2. Realizacja zamówienia następuje w terminie maksymalnym pięciu dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie Sklepu.
3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpoczyna wysyłkę zamówienia do Kupującego.
4. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia. Czas wysyłki zależy od wybranej formy dostawy i jest przewidziany w regulaminie zewnętrznego operatora pocztowego, chyba że wybrano odbiór osobisty.
9. Bieg wszystkich terminów określonych liczbą dni nie obejmuje sobót ani niedziel. W te dni czynna jest za to infrastruktura techniczna sklepu oraz system zautomatyzowanych odpowiedzi.

VI
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument przekazuje Sprzedawcy informację o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy na drodze jednoznacznego oświadczenia woli – na przykład przez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy produkt w stanie nienaruszonym przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

6. Koszt zwrotu rzeczy pokrywa Konsument.

7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

VII
Odpowiedzialność za wady produktu

1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących nie będących Konsumentami jest wyłączona.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Konsument, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsument reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7: Kupujący, pod rygorem braku uznania reklamacji, zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu jakościowego produktu w momencie jego odbioru od firmy kurierskiej celem ustalenia ewentualnej winy firmy kurierskiej w zakresie uszkodzenia przesyłki. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności wynikającej z uszkodzenia towaru przez firmę kurierską.

VIII
Odpowiedzialność za wady produktu

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca, stosownie do Polityki ochrony danych osobowych sklepu internetowego cossieswieci.pl.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

IX
Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca zgadza się na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

X
Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

XI
Kontakt ze Sprzedawcą

Ze Sprzedawcą można skontaktować się, korzystając z:
1. adresu poczty elektronicznej: matylda.daktyl@gmail.com,
2. numeru telefonu: 690-092-548.
3. adresu pocztowego: ul. Tadeusza Pawlikowskiego 9/631-127 Kraków.

Na skierowane do Sklepu wiadomości Sprzedawca (lub zatrudnione przez niego osoby) odpowiadają w dni powszednie, w godzinach 10-18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwy jest także kontakt przez profil Sklepu na portalach społecznościowych: Facebook lub Instragram.